รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงาน


จำนวนผู้อ่าน : 102

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) Click Here
2 รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2566) Click Here
3 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 Click Here
4 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 Click Here
5 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 Click Here
6 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 Click Here
7 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.แม่วิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 Click Here