มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา


จำนวนผู้อ่าน : 147

LPA 02 : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ Click
2. ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย Click
3. Infographics การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ Click
4. การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย Click
5. ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ Click
6. รายงานผลการดําเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน Click

 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติและดำเนินการโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1) มาตรการระยะเร่งด่วน

    1.1) มาตรการทางการบริหาร

            (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแลและจัดระเบียบ

            (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

    1.2) มาตรการทางกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำกับดูแล เรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โดยมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส  หากพบว่าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา  ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดอาญาแล้วแต่กรณี

2) มาตรการระยะยาว

รณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

2. ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เลขที่ 9 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360

3. โทรศัพท์ หมายเลข 0 5302 7777 - 9  ต่อ 18

4. ตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

5. เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน http://www.maewin.net/ หัวข้อ “แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

6. สื่อสังคมออนไลน์ Facebook

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

Click -- > ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย