การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2566


จำนวนผู้อ่าน : 18

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กรุณาคลิกที่ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

ข้อ

ข้อมูล

ลิงค์หน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

Link

02

ข้อมูลผู้บริหาร

Link

03

อำนาจหน้าที่

Link

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

Link

05

ข้อมูลการติดต่อ

Link

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Link

การประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link

08

Q&A

Link

09

Social Network

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

Link

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link

การปฏิบัติงาน

013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Link

การให้บริการ

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Link

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Link

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Link

017

E-Service

Link

 

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Link

022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Link

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Link

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Link

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Link

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link

030

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Link

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Link

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Link

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Link

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Link

037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Link

แผนป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Link

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link