แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 14

รายการ

ข้อมูล

ที่เผยแพร่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ (1)

เอกสารแนบ (2)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ (1)

เอกสารแนบ (2)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ (1)

เอกสารแนบ (2)

 

- ประกาศการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564

- รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เอกสารแนบ