มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


จำนวนผู้อ่าน : 136

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
     

2101

นักบริหารงานทั่วไป        (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
2103

นักบริหารงานช่าง       (ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)      

3101 นักจัดการงานทั่วไป      (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3102 นักทรัพยากรบุคคล    (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ) 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)