การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565


จำนวนผู้อ่าน : 45

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กรุณาคลิกที่ Link เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

ข้อ

ข้อมูล

ลิงค์หน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

Link

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

Link

o3

อำนาจหน้าที่

Link

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

Link

o5

ข้อมูลการติดต่อ

Link

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Link

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link

o8

Q&A

Link

o9

Social Network

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

การดำเนินงาน

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

Link

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Link

การให้บริการ

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Link

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Link

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Link

o17

E-Service

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Link

o22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Link

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Link

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Link

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Link

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link

o30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Link

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Link

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34

นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

Link

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Link

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Link

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Link

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

Link

แผนป้องกันการทุจริต

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Link

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link