ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร


จำนวนผู้อ่าน : 146

 >> ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร 

·  ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่)

·  ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบเดิม)

·  การประเมินประสิทธิภาพ อปท.

·  ระบบสารบรรณ

·  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน e-plan

·  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

·  ระบบเบี้ยยังชีพ

·  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

·  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท.

·  ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

·  ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น e-Laas

·  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

·  ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.

·  ระบบคำของบประมาณ

·  ระบบการศึกษาท้องถิ่น

·  ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.

·  ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning)

·  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์