ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้อ่าน : 107

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรองรับ "สิทธิได้รู้" ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีแนวคิดหลักการเพื่อ 
          1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 
          2. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ 
             - สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
             - สิทธิในการตรวจดูข้อมูล 
             - สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 
             - สิทธิในการขอรับสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
             - สิทธิในการขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยงานของรัฐ 
             - สิทธิการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด 
             - สิทธิในการร้องเรียน 
             - สิทธิในการอุทธรณ์ 
        3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะต้องสามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยยกเว้นจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น 

ไฟล์แนบ
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558
 
 ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560
 
 แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 
 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

มาตรา 7

     1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

     2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

     3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

     4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯลฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

         - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

         - คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

         - คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

มาตรา 9

     1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

     2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7(4)

     3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

     4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบถึงสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชน

         - คู่มือการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

         - คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำปี พ.ศ. 2560

     5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

     6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ

     7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีฯ

         - กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม

         - การใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ

         - รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

         - รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

     8. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด