ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


จำนวนผู้อ่าน : 79

เอกสารดาวน์โหลด

ผู้สูงอายุ

1. แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

– แบบขอกู้เงินผู้สูงอายุรายกลุ่ม Click here

– แบบฟอร์มขอกู้เงินผู้สูงอายุรายบุคคล Click here

2. โครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

– แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดดารศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01) Click here

– แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส.02) Click here

– แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online Click here

– ประกาศกระทรวง เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี Click here

– ขั้นตอนการดำเนินการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี Click here

– คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click here

 

คนพิการ

1.ใบคำร้องขอดำเนินการเรื่องทะเบียนคนพิการ Click here

2.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ Click here

3.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ Click here

4.หนังสือมอบอำนาจ รายบุคคล Click here

5.หนังสือมอบอำนาจ กลุ่มบุคคล Click here

6.แนวทางการส่งแบบขอรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ Click here

7.แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม Click here

8.เอกสารการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ Click here

9.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online Click here

10. เอกสารสำหรับการขอกู้ยืมเงิน Click here

 

เอกสารการขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

1) คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ Click here

2) แบบรายงานการสอบสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย Click here

3) หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ Click here

4) แบบประมาณการค่าใช้จ่าย Click here

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี้

  1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
  2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
  3. แบบคำร้องขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.03)
  4. แบบคำร้องขอคัดค้าน (แบบดร.05)
  5. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.06)
  6. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม Click here

 

เงินสงเคราะห์เด็กยากจน

1. เงินสงเคราะห์เด็กยากจน

– แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม Click here

-แบบหนังสือรับรองการอยู่อาศัย Click here

-หลักเกณฑ์การสำรวจเด็กที่ขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน Click here

-รายละเอียดในการกรอกข้อมูลแบบบันทึกข้อมูล Click here

-แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online Click here

2.ระเบียบเงินสงเคราะห์เด็กยากจน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง Click here

-ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2547 Click here

-ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะหฺเด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529 Click here

- การปรับปรุงหลักการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว Click here