งานควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง


จำนวนผู้อ่าน : 10

LPA 03 : การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

 

LPA 04 : การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (หรือผู้รักษาราชการแทน)

 

 

LPA 05 : การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร