รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2566


จำนวนผู้อ่าน : 109

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2566

     - รายงานการประชุมสภาครั้งแรก

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (รอมติสภาฯ เห็นชอบในสมัยประชุมสภาฯ ครั้งถัดไป)