แผนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ


จำนวนผู้อ่าน : 46

OIT 021 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
2 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ 

Do's and Don'ts

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567