แผนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม


จำนวนผู้อ่าน : 67

OIT 021 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
2 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ 

Do's and Don'ts

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

LPA 86 : การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาวินัย

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1.