กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


จำนวนผู้อ่าน : 45

LPA 11 : กระบวนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. แบบเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Click
2. หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (นัดประชุมวาระรับหลักการร่างงบประมาณ) Click
3. รายงานการประชุมสภา (ระเบียบวาระ 1: รับหลักการ) Click
4. รายงานการประชุมสภา (ระเบียบวาระ 2 และ 3: แปรญัตติและเห็นชอบให้ตราฯ) Click
5. หนังสืออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (จากอำเภอแม่วาง) Click

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LPA 12 : การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบวาระที่ 1: รับหลักการ) Click
2. คณะกรรมการแปรญัตติฯ มาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติฯ Click
3. หนังสือแจ้งผู้บริหารท้องถิ่น/ส.อบต. ทราบกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ Click
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการแปรญัตติ) Click
5. หนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (คณะ กรรมการแปรญัตติเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายตามร่างเดิมหรือตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อประธานสภาฯ) Click
6. หนังสือนัดประชุมสภาฯ (ประธานสภาส่งรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้แก่สมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า 24 ชม.ฯ) Click

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

     - รายงานการประชุมสภาครั้งแรก

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1