หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกนกพร พรหมชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา