กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวณัฐชา เวียงสิมา

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสายรุ้ง เชียงมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนนทพร ไชยเสนา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายยุทธนา ฟูวงศ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกัญจน์อมล สุรินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรษา รักรุกขชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชุติกาญจน์ หล้าสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุภัสสร ยะมัง

พนักงานจ้างเหมาบริการ