กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสายรุ้ง เชียงมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางกัญจน์อมล สุรินทร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวนิตยา แก้วเรือน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางสาวศุภาภรณ์ คำมา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายวิทยา มุ่งพัฒนาถิ่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกิตติพิชญ์ ฟุงละ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจันทร์สุดา ตานวล

พนักงานจ้างเหมาบริการ