กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางกนกพร พรหมชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสุรกานต์ อินทะศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวนราทิพย์ บุญมี

คนงานทั่วไป

นางสาวอารี การมั่งมี

ครู

นางธิตินันท์ พิทักสว่างแสง

ครู

นางจุฬาลักษณ์ จำปา

ครู

นางดวงทิพย์ บุญเลิศรักษ์

ครู

นางสุภาพร สุดเสรี

ครู

นางสาวกาญจนา เกษตรสุขใจ

ครู

นางสาวชญภัษ วงศ์ใหม่

ครู

นางสาวบัวแก้ว ชนาศัย

ครู

นางชลธิชา ศศิธรรัตนชัย

ครู

นางประณิดา ศิริเป็ง

ครู

- ว่าง -

ครู

นางบุญศรี จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางเบญจพร ปัญญาแผ่ผล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจันจิรา จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอาภัสรา แซ่ลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรชิตา จ๊ะโด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิริสุข ปภาดาตระกูล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิมลณัฐ บุญลือ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีรัตน์ ส่าโพ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวอวัศยา แก้วปวน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวชุมแพ โพนิเบอ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางอัญชลี วสันต์สุขใจ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพัชรา กมลสุขมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทร์จีรา ขนอบกายา

ผู้ดูแลเด็ก

นางศิรานนท์ ชนาศัย

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาพร ขนอบกายา

ผู้ดูแลเด็ก

นางผกาทิพย์ สิโยตะนิพอ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอนงค์ นีรพนา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุทิวา ทุ่งเมืองทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณิชา พรพนาธาร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวโยษิตา คำมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสรวิชญ์ เบี้ยจั่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ