กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางกนกพร พรหมชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายนวพล เมืองใจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุรกานต์ อินทะศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววนาลี ยามู

คนงานทั่วไป

นางสาวอารี การมั่งมี

ครู

นางประณิดา ศิริเป็ง

ครู

นางธิตินันท์ พิทักสว่างแสง

ครู

นางสาวกาญจนา เกษตรสุขใจ

ครู

นางสาวบัวแก้ว ชนาศัย

ครู

นางสุภาพร สุดเสรี

ครู

นางจุฬาลักษณ์ จำปา

ครู

นางสาวชญภัษ วงศ์ใหม่

ครู

นางดวงทิพย์ บุญเลิศรักษ์

ครู

นางชลธิชา ศศิธรรัตนชัย

ครู

- ว่าง -

ครู

- ว่าง -

ครู

- ว่าง -

ครู

- ว่าง -

ครู

- ว่าง -

ครู

- ว่าง -

ครู

นางเบญจพร ปัญญาแผ่ผล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอาภัสรา แซ่ลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรชิตา จ๊ะโด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจันจิรา จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิมลณัฐ บุญลือ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิริสุข ปภาดาตระกูล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญศรี จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

- ว่าง -

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีรัตน์ ส่าโพ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอวัศยา แก้วปวน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชุมแพ โพนิเบอ

ผู้ดูแลเด็ก

นางอัญชลี วสันต์สุขใจ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรา กมลสุขมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาพร ขนอบกายา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดรุณี ปู่จ้อย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางศิรานนท์ ชนาศัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวภาวดี คลาชีพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ