กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

- ว่าง -

นายช่างโยธา

- ว่าง -

นายช่างโยธา

- ว่าง -

นายช่างสำรวจ

-ว่าง-

นายช่างโยธา

นางสาวจุฑารัตน์ โสภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชินกร พรทวีวัน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวัชรินทร์ เชียงมูล

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายถนัดกิจ คีรีไพรทอง

คนงานทั่วไป

นายคมสัน ศิริภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอรัญญา คำแปง

พนักงานจ้างเหมาบริการ