กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายสงกรานต์ ศรีจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

- ว่าง -

นายช่างโยธา

- ว่าง -

นายช่างโยธา

- ว่าง -

นายช่างสำรวจ

-ว่าง-

นายช่างโยธา

นางสาวจุฑารัตน์ จีระวัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัชรินทร์ เชียงมูล

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวอรัญญา กันทะวงค์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายถนัดกิจ คีรีไพรทอง

คนงานทั่วไป

นายสุพจน์ ผมขาว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิติศักดิ์ ปวนจา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทธวุฒิ ตาคำป้อ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววิภาวรรณ จันทรามูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนฤทธิ์ ไชยชนะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ