สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล

หัวหน้าสำนักปลัด

นายจำรัส เสนปานัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ มือถือ 085-7157944 053-027777-18

นายนิกร สุทธกูล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอรพินท์ สุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สุขเป็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ แสนภิบาลพงศ์

นิติกร

นางสาวพินทิพย์ โสระเวช

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายคณิศร คฤหานนท์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางจตุพร ร่วมศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุธดาอร อินตา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพล แสนใจยะ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายแดนชัย โปธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายปาน กัลยาสาย

พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายพระคะ แปะนุ

คนตกแต่งสวน

นางสาวเบญจรัตน์ พิจารณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายถนอม เป็งใจมา

พนักงานดับเพลิง

นายวัฒนากร คีรีไพรภักดี

พนักงานดับเพลิง

นายอติวัณณ์ นภาคีรีรมย์

พนักงานดับเพลิง

นายสงกรานต์ ปันทา

พนักงานขับรถยนต์

นายสุบิน สุคำ

พนักงานขับรถยนต์

นางกัลยา พนาวิเวศน์

คนงานทั่วไป

- ว่าง -

พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- ว่าง -

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นางคำมาเรือน เทือกภู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรพีภัทร เกียรติเวทย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพิษ สาระเพ็ญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสิราวรรณ สิริภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นภาพรรณ ออนเขียว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคมสัน ศิริภา

คนงานทั่วไป

นางกนกอร สีลอย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวรชาติ ผลทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนัฐวุฒิ ชมภูทา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวชลณิชา ดุเจโต๊ะ

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นางสาวอารีญา มุ่งพัฒนาถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น