สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางธัญลักษณ์ สุทธกูล

หัวหน้าสำนักปลัด

นายนิกร สุทธกูล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอรพินท์ สุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สุขเป็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ แสนภิบาลพงศ์

นิติกรปฎิบัติการ

นางสาวพินทิพย์ โสระเวช

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายชาญชัย อนันต์ชุติวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายคณิศร คฤหานนท์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางจตุพร ร่วมศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุธดาอร อินตา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพล แสนใจยะ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายแดนชัย โปธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายปาน กัลยาสาย

พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายถนอม เป็งใจมา

พนักงานดับเพลิง

นายอติวัณณ์ นภาคีรีรมย์

พนักงานดับเพลิง

นายวัฒนากร คีรีไพรภักดี

พนักงานดับเพลิง

นายพระคะ แปะนุ

คนตกแต่งสวน

นางสาวเบญจรัตน์ พิจารณ์

คนงานทั่วไป

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- ว่าง -

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นางคำมาเรือน เทือกภู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรพีภัทร เกียรติเวทย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุบิน สุคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพิษ สาระเพ็ญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสิราวรรณ สิริภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางกัลยา พนาวิเวศน์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นภาพรรณ ออนเขียว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมาโนช ตุ่นแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ