องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางเกศริน ตุ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โทร. 053-027777-9 ต่อ 11 มือถือ 065-9829114

นางบุญศรี รุ่งเกียรติเจริญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โทร. 053-027777-9 ต่อ 11 มือถือ 089-9507188

นายชัชวาล แซ่ย้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โทร. 053-027777-9 ต่อ 11 มือถือ 062-3021718

นายพันศักดิ์ ไพรสณฑ์หรรษา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โทร. 053-027777-9 ต่อ 12 มือถือ 087-2016701