องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางเกศริน ตุ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-027777-9 ต่อ 11

นางบุญศรี รุ่งเกียรติเจริญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-027777-9 ต่อ 11

นายชัชวาล แซ่ย้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-027777-9 ต่อ 11

นายพันศักดิ์ ไพรสณฑ์หรรษา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-027777-9 ต่อ 11