องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางเกศริน ตุ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางจันทร์ฉาย โนลอย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายชัชวาล แซ่ย้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายพันศักดิ์ ไพรสณฑ์หรรษา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน