โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายทิตย์พงษ์ นิยมเกียรติไพศาล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวสุชาดา สุขเป็ง

รองประธานสภา อบต.แม่วิน

นางสาวมณฑิตา จารุวงศ์สวัสดิ์

เลขานุการประธานสภา อบต.แม่วิน

นางเจ๊ะแฮ ธารธัญสาร

สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 1

นายศรชัย มีทูดี

สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 3

นายนรินทร์ ชนาศัย

สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 4

นางพัชรินทร์ พญาปราชญ์

สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 5

นายสถาพร กิ่งไพรทอง

สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 7

นายเพ็ญเพชร ประกรวาที

สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 8

นายเจตนรินทร์ ขันแข่งบุญ

สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 9

นายโนวิชัย สุดเสรี

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 10

นายสุทัศน์ สุวรรณ

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 11

นายชิชนุพงศ์ เลามาเยี่ย

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 12

นายบุญเลิศ แสนวังทอง

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 13

นายการัณย์ คีรีป้อง

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 14

นายทวี จันทะแพ

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 15

นายบรรพต ทรายบรรพต

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 16

นายชัยวัฒน์ ชนาศัย

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 17

นายการชัย สกุลาทาน

​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 18