ตลาดนัดขยะ


จำนวนผู้อ่าน : 1

เมื่อวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต