ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ปี พ.ศ. 2563


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563