ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากส่ายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2567