จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา/ที่ อปท.ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย


จำนวนผู้อ่าน : 1

จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา/ที่ อปท.ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย

https://www.maewin.net/core/File/1641.pdf