กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ม.11 บ้านห้วยโป่ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567


จำนวนผู้อ่าน : 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. อบต.แม่วิน ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทาง สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และลดภาระให้กับ อปท. ในการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย รับซื้อขยะรีไซเคิล/รับทิ้งของเสียอันตราย เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ-กระดาษลัง กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ

2) เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชนทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดได้เป็นอย่างมาก ยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกิจกรรมวันนี้ ประชาชนในชุมชน ทั้งสถานประกอบการและครัวเรือน ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิลเป็นอย่างดี

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click---> เฟสบุ๊ค อบต.แม่วิน