กฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดิน-ถมดิน


จำนวนผู้อ่าน : 15

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คลิกที่นี่ แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา 8 วรรคสอง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) คลิกที่นี่ แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2563) – ลักษณะอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร ที่ว่างภายนอก แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) คลิกที่นี่ แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) – ระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) คลิกที่นี่  แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และ ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2564) – อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. 2564 การติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ตามข้อ 29/2 คลิกที่นี่

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) คลิกที่นี่ แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2537) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) – ประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ จำนวนที่จอดรถ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) – ที่จอดรถ, อาคารจอดรถ, ระบบยกรถขึ้นลงฯด้วยลิฟต์, ระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล คลิกที่นี่

กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่  แก้ไขโดย กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 คลิกที่นี่

คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร คลิกที่นี่

แบบฟอร์มเอกสาร คำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร คลิกที่นี่

 

 

กฎหมายการขุดดินและถมดิน

พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 คลิกที่นี่ แก้ไขโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2546 คลิกที่นี่

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2546 คลิกที่นี่

กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่