องค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วินเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อขอสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ๒๐๒๔ (UNPSA)


จำนวนผู้อ่าน : 1

นางเกศริน ตุ่นเเก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน นางบุญศรี รุ่งเกียรติเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วิน พร้อมกับประธานสภาอบต.เเม่วิน รองประธานสภาอบต.เเม่วิน ปลัดอบต.เเม่วิน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาเเละนักวิชาการเกษตร จำนวน ๙ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อขอสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ๒๐๒๔ (UNPSA) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเเรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารเเละบุคลากรของอปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๓ เเห่ง รวมจำนวน ๑๐๐ คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่วินได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประเภททั่วไป ค สำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้เเก่บุคลการของอปท.ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละวิธีการเสนอผลงาน รวมทั้งกลยุทธ์เเละเทคนิคในการก้าวเข้าสู่รางวัล United Nations Public Service Awards ๒๐๒๔ (UNPSA)