ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


จำนวนผู้อ่าน : 1

ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่เคยรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โปรดทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดยคลิกที่นี่ ->>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/zmyc5j

หรือสแกน QR-Code