องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้างแม่พิน

คิดเป็นเชือก เชือกละ 300 บาท/คน ชมธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท่าทาย


ปางช้าง ภัทรฟาร์ม


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561


เอกสารแนบ : การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

     ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ชุดที่ 4 ได้กำหนดแผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอแม่วาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รับการตรวจประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน