ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร       

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                 จำนวน  1 อัตรา

        พนักงานจ้างทั่วไป

           - พนักงานกู้ชีพ                                                  จำนวน  2 อัตรา

           - คนงานทั่วไป                                                   จำนวน  1 อัตรา

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566