ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๖๘-๐๐๓ สายบ้านม่อนยะ (หย่อมม่อนยะใต้) หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐


จำนวนผู้อ่าน : 19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๖๘-๐๐๓ สายบ้านม่อนยะ (หย่อมม่อนยะใต้) หมู่ที่ ๑๓ บ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๙๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)