การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567


จำนวนผู้อ่าน : 25

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

เอกสารดาวน์โหลด รายการ
>> คลิก << หนังสือนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 (4 มิถุนายน 2567)
>> คลิก << เอกสารประกอบการประชุม : ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567