มาตรฐานการปฏิบัติงาน


จำนวนผู้อ่าน : 65

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3

คู่มือการเลื่อนระดับ

4

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

5

คู่มือธุรการ

6

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

7

คู่มือแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

8

คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ

9

ตัวอย่างแบบประเมินพร้อมคำอธิบาย

10

ตัวอย่างแบบประเมิน(ใหม่)

11

เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

12

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครู

13

คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู

14

เส้นทางความก้าวหน้าพนักงานส่วนตำบล

15

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

16

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

17

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

18

คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

19

คู่มือการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

20

คู่มือ ITA อปท. 61

21

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

22

คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

23

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

24

คู่มือประเมินการปฏิบัติราชการ

25

คู่มือวันลาของพนักงานท้องถิ่น

26

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

27

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

28

คู่มือการบริหารกองทุน อปท. ปีงบประมาณ 2564

29

 

30