ขอประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหบือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 #ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


จำนวนผู้อ่าน : 1