ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่
และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2567