รับสมัครจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง การดำเนินงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

**********************************

ด้วย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จักได้ดำเนิน โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแม่วิน ได้มีโอกาสทำงานในช่วงปิดภาคเรียน มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางผู้ปกครอง โดยจ่ายเงินค่าจ้างทำงานเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 200 บาท หรือปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จึงขอประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานภายใต้ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1) ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียน/ศึกษาและอยู่ระหว่างช่วงการปิดภาคเรียน ไม่จำกัด หญิง - ชาย

1.2) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ณ วันที่สมัคร (เกิดก่อน วันที่ 5 เมษายน 2552)

1.3) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1.3) ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด

1.4) มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่วิน

2. เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร

2.1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

2.2) สำเนาใบแสดงผลการเรียน/ใบเกรด ภาคเรียนที่ผ่านมา จำนวน 1 ฉบับ

2.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

2.5) สำเนาบัตรของผู้ที่รับรองความประพฤติ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนในพื้นที่สถานศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)

4. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร จะพิจารณา จากข้อมูลรายละเอียดที่กรอกในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบที่แนบมาว่า มีความเรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วนไหม

5. การประกาศผลและการรายงานตัว

5.1) ประกาศผล รายชื่อผู้ที่มีสิทธิทำงานในช่วงปิดภาคเรียน วันที่ 9 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ http://www.maewin.net เฟสบุค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5302 7777

5.2) รายงานตัว นักเรียน/นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อตามประกาศ ต้องมารายงานตัวและแจ้งระเบียบการปฏิบัติตน ( ผู้ที่มารายงานตัว โปรดแต่งกายในชุดสุภาพ ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หากผู้ใดแต่งกายไม่เหมาะสม เรียบร้อย จะไม่รับลงทะเบียนรายงานตัว) ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่วิน ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น. กรณีที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และทาง อบต.แม่วิน จะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมาปฏิบัติงานแทน

6. ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนวันปฏิบัติงานจ้าง ตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ รวมจำนวน 250 วัน

7. ขอบเขตลักษณะการจ้างงาน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน ในวันและเวลาทำการราชการ (08.30 – 16.30 น.) ลักษณะของงานเป็นงานหรือกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินพิจารณาแล้วว่า นักเรียนนักศึกษา สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้ รวมไปถึงการจัดงานหรือจัดกิจกรรมสาธารณะ ที่ทางแต่ละส่วนงานของ อบต.แม่วิน จัดขึ้น

8. อัตราค่าตอบแทนและการเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนจ้างปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

(8.1) ปฏิบัติงานเต็มวัน (ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง) รวมเวลาหยุดพัก คนละ 200 บาทต่อวัน

(8.2) ปฏิบัติงานครึ่งวัน (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง) ( ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย ) คนละ 100 บาท

(8.3) กรณีไม่เข้าตาม ข้อ (8.1) และ (8.2) จ่ายค่าตอบแทน เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง

ในอัตราชั่วโมงละ 25 บาท

(8.4) การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างปฏิบัติงาน จะทำการจ่ายงวดเดียว ตามปฎิทินการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

???? ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

???? ดาวน์โหลดใบสมัคร