ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของ อบต.แม่วิน ประจำปี 67


จำนวนผู้อ่าน : 6

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน    

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชนรับรู้ว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตและมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ