ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ