ประกาศ/คำสั่ง


จำนวนผู้อ่าน : 36

วันที่

ประกาศ อบต.แม่วิน

ดาวน์โหลด

1/07/2567 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 กค. 67)
27/06/2567 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
27/06/2567 ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มิย. 2567

21/06/2567

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มิย. 2567

23/05/2567

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

    05/04/2567      
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์จ้างทํางานช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 2567
    
05/04/2567
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล
จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงาน
ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ ปฏิบัติการ
05/04/2567
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล
จากส่ายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
29/03/2567
เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
27/03/2567
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
25/03/2567
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่
และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2567
19/03/2567
เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย
18/03/2567
เรื่อง การดำเนินงานโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
06/03/2567
เรื่อง รับสมัครบุคคลและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
27/02/2567
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
27/02/2567
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
25/01/2567
เรื่อง ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงในคูคลอง ลำเหมือง แม่น้ำหรือสถานที่สาธารณะ
03/01/2567
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ 
(No gift policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22/11/2566
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
09/10/2566
เรื่อง รับสมัครบุคคลและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง