โครงการลดขั้นตอน


จำนวนผู้อ่าน : 25

โครงการปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการบริหารประชาชน

ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

/Uploads/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf