ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.


ทำเนียบบุคลากร


E-service


แผนงานและงบประมาณ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การปฏิบัติงาน - การให้บริการ


ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบสารสนเทศ


งานบริการประชาชน


ITA


งานกิจการสภา


ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


งานอื่นๆ


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอบต.


รายงานการเงิน


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต


นโยบาย No gift policy


งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์


ระบบศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยว


งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ ๒๕๓๗ ตั้งอยุู่เลขที่ เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360


ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ดินแดนพฤกษา ดอยธาตุงามตา หัตถกรรมลือไกล ท่องไพรแม่วิน

ธนาคารน้ำใต้ดิน

ธนาคารน้ำใต้ดิน ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน 1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้

14 มิ.ย. 2567
ประกาศ อบต.
คลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารดาวน์โหลด
ผู้บริหาร


นางเกศริน ตุ่นแก้ว
053-027777 ต่อ 11
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

สายตรงนายก


สายด่วนติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
โทร : 053-027777-9
แฟ็กซ์ : 053-02777-9 ต่อ 16


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

E-SERVICE

จองคิวทำใบขับขี่

ขอเลขทะเบียนรถ

ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ติดตามสถานะคดี

ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขอรับกล้าไม้ออนไลน์

ขอรับสารเร่งพด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด 91/90

ติดตั้งประปา ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ

ขอใช้น้ำประปา ในเขตต่างจังหวัด

ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตนนทบุรี สมุทรปราการ

ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด

ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

แจ้งโรคระบาดสัตว์

ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน (Smart Job Center)

ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40

ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน