องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ (บ้านทุ่งหลวง)

ประเพณีปีใหม่ปกาเก่อญอ(บ้านทุ่งหลวง) พิธีกรรมการมัดมือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

 

ข่าวสาร / กิจกรรม

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้


โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม อบต.แม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน


กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้


- กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน

- กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง

- การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2561) ครั้งที่ 1

- โครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18

- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม

- ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารดาวน์โหลด


หนังสือราชการ
นางเกศริน ตุ่นแก้ว

สายตรง นายก

หัวข้อวีดิโอแนะนำ อบต.
สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ อ.แม่วาง

Powered by FreeOnlineSurveys.com

ปางช้างแม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
น้ำตก แม่วาง0%
มูลนิธิโครงการหลวง0%
Other: (Please specify)0%

Create your own poll