องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 2. พนักงานจ้างทั่วไป 2.1 พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา 2.2 ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562

การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และการขออนุญาตตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)

อบต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรม 3 กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ถนนสายหลัก บ้านกาด - แม่วิน (ทางหลวงชนบท ที่ ชม 4016) และแม่น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม.)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการซัมเมอร์หรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 24 -27 เมษายน 2561 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการซัมเมอร์หรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561

พิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.แม่วิน

เมื่อวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน"

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา สู้ไฟป่าหมอกควัน" โดยดำเนินการดังนี้

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดงานวันสตรีสากลตำบลแม่วิน ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่วิน ได้ร่วมกันจัดงาน "วันสตรีสากลตำบลแม่วิน ประจำปี 2561" ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 ณ บริเวณลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วิน "แม่วินเกมส์" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่วิน "แม่วินเกมส์" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (KICK OFF) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.แม่วิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (KICK OFF) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง

กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักตำบลแม่วิน

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลักตำบลแม่วิน ตามโครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดและสถานที่สำคัญ

ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด ปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับเด็กแรกเกิด ปี 2561

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้

โครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการคัดแยกขยะอำเภอแม่วาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความอนุเคราะห์เข้าทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และพนักงานส่วนตำบล พน

โครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลดการบริโภคยาสูบโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

โครงการตลาดประชารัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เพื่อรองรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย โดยได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดมัชฌิมาราม บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุม อบต.แม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 6 สถานี ดังนี้

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2561) ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2561) ครั้งที่ 1

โครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มาแจกผ้าห่มให้แก่ราษฎรตำบลแม่วิน ในโครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านใหม่วังผาปูน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีธรรม มาให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรตำบลแม่วิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

อบต.แม่วิน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเน้นขายสินค้าของเกษตรกรในท้องถิ่น

พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่วิน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตพืช-ผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่วิน

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า)

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน (ทัวร์ป่า) ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟัง

เมื่อวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ระบบ AM 639 KHz. และ ระบบ AM 1476 KHz. (ภาคภาษาชนเผ่า) กำหนดจัดกิจกรรม ดี.เจ พบผู้ฟังนอกสถานที่

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมเด็กเล็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีพัฒนาการสมวัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมเด็กเล็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีพัฒนาการสมวัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักจ้าง จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดวิมุตติการาม วัดมัชฌิมาราม วัดบ้านสบวิน วัดถ้ำดอยโตนและวัดแม่สะป๊อก

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

เมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

มื่อวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใจในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใจในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมตลาดนัดขยะ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโคงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน (ตลาดนัดขยะ) ณ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ วัดวิมุติการาม หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเตรียมการจัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ออกประชาคม โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่

ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ คณะที่ 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น)

ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ (กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อนำเสนอสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชนเผ่า และนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวเด่นที่มีคุณภาพในตำบลแม่วิน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะราย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เฉพาะราย)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ปลอดการทุจริต ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลักตำบลแม่วิน ตามโครงการรณรงค์การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและสถานที่สำคัญ

โครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงตำบลแม่วิน (ยี่เป็ง)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้กำหนดจัดทำโครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงตำบลแม่วิน (ยี่เป็ง) ขึ้น

โครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 15 -16 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การคัดกรองค้นหา เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับแกนนำชุมชนสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลแม่วิน

เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. งานสุขภาพจิตชุมชน โรงพยาบาลแม่วาง ได้ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การคัดกรองค้นหา เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับแกนนำชุมชนสุขภาพในเขตพื้นที่ตำบลแม่วิน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมือวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มูต ตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินและแกนนำชุมชน ประจำปี 2559

โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในภาคเช้า ณ บ้านม่อนยะเหนือ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ

ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

แห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านใหม่วังผาปูน วัดแแม่มูต วัดถ้ำดอยโตนและวัดแม่สะป๊อก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลแม่วิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัย

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม ฑ.ศ.2558

ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อปับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 19 บ้านห้วยหอย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 18 บ้านแม่เตียน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ 18 บ้านแม่เตียน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการขนาด 2.30*2.30 เมตร หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการขนาด 2.30*2.30 เมตร หมู่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 8 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 3 บ้านขุนป๋วยพร้อมค่าแรง จำนวน 3 ชุด พร้อมวางท่อ

ประมาณราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 3 บ้านขุนป๋วยพร้อมค่าแรง จำนวน 3 ชุด พร้อมว่าท่อ ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

ราคากลางก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 2 บ้านห้วยทราย จำนวน 18 ชุด

ประมาณราคากลางก่อสร้างตามโครงการจัดซื้อวัสดุสมทบเพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ 2 บ้านห้วยทราย จำนวน 18 ชุด ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลแม่วิน พนังงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลแม่วิน พนังงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอแม่วาง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน วันที่ 10 - 11 ส.ค. 2558

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหาส่วนตำบลแม่วิน ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , นายสงกรานต์ ศรีจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน , นายนิคม ออนเขียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา และเครื่องสังฆทาน แด่พระภิษุสงฆ์ ทั้ง 6 วัด ได้แก่ วัดสบวิน , วัดมัชณิมาราม , วัดห้วยโป่ง , วัดแม่มูต , วัดแม่สะป๊อก , วัดถ้ำดอยโตน เนื่องใน

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นประธานในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่วิน ครั้งที่ 65

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เป็นประธานในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนแม่วิน ครั้งที่ 65

อบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วิน 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วิน 2558

งานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดงานวันเด็กประจำปีพ.ศ.2558

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2557

พิธีมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว

พิธีมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตอง

พิธีทำบุญอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองและมอบเสื้อกันหนาวเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการปลูกป่าและสืบชะตาป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดโครงการปลูกป่าและสืบชะตาป่า

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มโรงเรียนแม่วินสามัคคีจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

งานเปิดธนาคารโรงเรียนแม่วินสามัคคี

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมเป็นเกีรยติในงานเปิดธนาคารโรงเรียนแม่วิน

โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยว

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมถวายเทียนในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

พิธีเปิดถนนสายม่อนยะ-แม่นาจร ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมเปิดถนนสายม่อนยะ-แม่นาจร

การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ ตั้งเสาไฟฟ้าต้นแรก ณ บ้านห้วยหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมกับการไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ ทำการตั้งเสาไฟฟ้าบ้านห้วยหอย

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอแม่วางร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ลูกปลูกถวายพ่อ"

โครงการเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ระดับอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดงานโครงการเวทีเสวนาเพื่อการปฏิรูปประเทสไทย ระดับอำเภอ

โครงการปรองดองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดงานโครงการปองดองเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยระดับตำบล

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ร่วมกับพนักงานและชาวบ้านตำบลแม่วินเข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการคัดแยกขยะนำร่องบ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชาวบ้านบ้านแม่มูตจัดโครงการคัดแยกขยะนำร่องในตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินรับโอนพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินมีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลแม่วาง

โครงการซัมเมอร์หรรษาประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดโครงการซัมเมอร์หรรษาครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-25 เมษนายน 2557

พิธีเปิดหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดพิธีเปิดหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน รับโอน ( ย้าย ) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 - 5/6ว 1 ตำแหน่ง

งานมหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินร่วมจัดซุ้มและเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในงานมหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

กองทัพไทยช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว

สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผ้าห่มมามอบให้ผู้ประสบภัยหนาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โครงการกรีนบัส ร่วมใจ ส่งไออุ่น ต้านภัยหนาว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทชัยพัฒนาเชียงใหม่

ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

ในภาษาคำเมืองของทางเหนือ "ยี่" แปลว่า สอง และคำว่า "เป็ง" หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้น จึงหมายถึง ประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสอง

ข้อแนะนำการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

ชี้! สุขภาพจิตดีสัมพันธ์กับสุขภาพกายที่ดีด้วย

ชี้! สุขภาพจิตดีสัมพันธ์กับสุขภาพกายที่ดีด้วย

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วิน

ตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่วิน ประจำปีงประมาณ 2555 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามเอกสารแนบท้ายนี้

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

รณรงค์เบาหวาน

รณรงค์เบาหวาน : ร่วมใจ รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด ลดภัยเบาหวาน

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2554

ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2554

เตือนป้องกันภัยหนาว

คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกันภัยหนาว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ความรู้ เรื่อง โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

“โรคพิษสุนัขบ้า”

“โรคพิษสุนัขบ้า” อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

ต้านมะเร็งปากมดลูก

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก