องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Doi inthanon


มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ


ปางช้าง เก่อชอแด เชียงใหม่ (ป้างช้างสยาม)


กองคลัง


บุคลากรกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

 
 

นางสาวพวงทอง โกฎิคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 
 

นางสายรุ้ง เชียงมูล
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐชา เวียงสิมา
นักวิชาการการคลัง

 
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี